JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ GRADNJE NOVIH MANJŠIH PROIZVODNIH NAPRAV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE Z IZRABO SONČNE ENERGIJE “JR SE OVE 2021”

Podjetje HI-PO d.o.o. je bilo uspešno pri prijavi projekta “sofinanciranje operacije nakup in postavitev male sončne elektrarne HI-PO – 124,50 kW”.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifični cilj je povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije  z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, za cilj  “naložbe za rast in delovna mesta”.

Opis operacije

V našem primeru gre za postavitev sončne elektrarne z nazivom SE HI-PO moči 124,50 kW. Gre za proizvodnjo lastne (“zelene”) električne energije.

Prijavitelj: HI-PO d.o.o., Vrednost sofinanciranja: 20 % upravičenih stroškov operacije

Trajanje izvedbenega procesa: julij 2022 – avgust 2023

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za kohezijo: https://www.eu-skladi.si